Kulturní akce Hradec Králové

Návštěvní řádHradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Československé armády 300, Hradec Králové
Destinační společnost Hradecko, z. s., Velké náměstí 34/42, Hradec Králové

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Kostela sv. Mikuláše, Jiráskovy sady, budova bez č.p. na p.č. 1573 v k.ú. Hradec Králové.

I.
Úvodní ustanovení

 1. Objekt kostela sv. Mikuláše (dále jen kostela) je majetkem Statutárního města Hradec Králové a jeho provozovatelem je od 1. 7. 2024 Destinační splečnost Hradecko, z. s., se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 34/42. 
  Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Československé armády 300, na základě smlouvy o nájmu nemovitostí č. 1821/2005 uzavřené se Statutárním městem Hradec Králové dne 24. srpna 2005, dodatku č. 12 z 21. prosince 2018.  
 2. Tento Návštěvní řád je platný ve všech přístupných prostorách kostela.
 3. Návštěvní řád upravuje podmínky vstupu do veřejnosti přístupných prostor kostela.
 4. Návštěvník kostela je povinen dodržovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pracovníků a průvodců kostela.

II.
Vstupné a otevírací doba

 1. Informace o vstupném a slevách na vstupném jsou zveřejněny u pokladny kostela, případně u dalších pokladen provozovatele a na www.kostesvatehomikulase.cz. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč nebo platební kartou.
 2. Není-li stanoveno jinak, je kostel zpřístupněn veřejnosti takto:
  • Každoročně v období od 1. 10. do 31. 5. následujícího roku v termínech a časech zveřejněných na www.kostelsvatehomikulase.cz. Prodej vstupenek je zprostředkován prodejním a rezervačním vstupenkovým systémem na portále www.hkpoint.cz a na pokladně kostela. Vstup organizovaným skupinám je povolen jen v minimálním počtu 10 osob.
  • Každoročně v období od 1. 6. do 30. 9. Vždy každý pátek v časech od 15:00 a 16:00, v sobotu a neděli v časech 14:00, 15:00 a 16:00 hodin a dále ve dnech státem uznávaných svátcích, v časech zveřejněných na www.kostelsvatehomikulase.cz. Prodej vstupenek je zprostředkován prodejním a rezervačním vstupenkovým systémem na portále www.hkpoint.cz a na pokladně v kostele. Vstup organizovaným skupinám je povolen jen v minimálním počtu 10 osob.
  • Organizovaným skupinám je kostel zpřístupněn kdykoliv v době od 10:00 do 17:00 hodin na základě objednávky doručené nejpozději 48 hodin předem. Úhrada vstupného se uskuteční buď bezhotovostně, fakturou nebo v hotovosti na pokladně kostela. Objednávka se přijímá při minimálním počtu 10 osob.
  • Dočasné odlišnosti otevírací doby budou uvedeny u pokladny kostela a oznámeny na www.kostelsvatehomikulase.cz.
 3. Prohlídka kostela se koná pouze za přítomnosti průvodce.
 4. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory kostela nejpozději s koncem doby prohlídky, na kterou mají zakoupenou vstupenku.

III.
Podmínky vstupu

 1. Vstup do kostela je na vlastní nebezpečí návštěvníka.
 2. Vstup do prostor kostela je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky a za doprovodu průvodce nebo pracovníka kostela. Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků kostela v jednom okamžiku omezen na 30.
 3. Děti do 15 let mají vstup povolen jen s doprovodem osoby starší 18 let, která zodpovídá za chování dětí a dodržování návštěvního řádu. Školní skupinová návštěva je možná jen s doprovodem zodpovědného pedagogického pracovníka, který za chování žáků zodpovídá.
 4. Prohlídka kostela trvá zpravidla maximálně 30 minut. O délce prohlídky jsou návštěvníci informováni průvodcem u pokladny.
 5. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů průvodce nebo pracovníka kostela.
 6. Vstup na galerii (kůr), do prostor presbytáře a do prostor kde jsou umístěna technologická zařízení je přísně zakázán.
 7. Je přísně zakázáno dotýkat se stěn a vystavených exponátů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat a jakkoliv manipulovat s technologickými zařízeními.
 8. Je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 9. Do prostor kostela je zakázáno vstupovat se zbraní a vpouštět jakákoli zvířata s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
 10. Do prostor kostela je zakázáno vstupovat s dětským kočárkem, kolečkovými bruslemi, skateboardem, kolem, koloběžkou a podobnými dopravními prostředky.
 11. Návštěvníci svým chováním neruší ostatní. Nekonzumují jídlo nebo jakékoliv nápoje.
 12. Koncerty a další kulturní akce probíhají v kostele jen na základě souhlasu provozovatele a pořadatel je povinen dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany.
 13. Fotografování a pořizování obrazových záznamů je povoleno.
 14. Podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog a jiných návykových látek nebo osoby, které svým chováním mohou ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, mají vstup do prostor kostela zakázán, případně z nich mohou být vykázány.
 15. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo odpadní nádoby.
 16. Je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty.
 17. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, je povinen tuto škodu v prokazatelné výši uhradit.
 18. Dojde-li k nutnosti evakuace návštěvníků, je bezpodmínečně nutné uposlechnout pokynů průvodce nebo pracovníka kostela, který vyhlásí evakuaci. Objekt je návštěvník povinen opustit na základě jeho pokynů, nebo dle instalovaného únikového značení. Dále je povinen řídit se pokyny požární směrnice.
 19. Místo shromaždiště, kde bude poskytnuta první pomoc, je na volném prostranství Jiráskových sadech před Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové.
 20. Mimořádné události hlaste průvodci kostela osobně.
 21. Tísňové telefonní číslo pro vyžádání pomoci - 112

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. 7. 2019

Miroslav Franc
jednatel společnosti
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

PARTNEŘI KOSTELA SV. MIKULÁŠE

Facebook

© 2020 Kostel sv. Mikuláše - Destinační společnost Hradecko, z. s. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech