Wydarzenia kulturalne Hradec Králové

Regulamin zwiedzaniaREGULAMIN ZWIEDZANIA
Kościół św. Mikołaja, Jiráskovy sady, budynek bez numeru domu, na numerze działki 1573, na teritorium katastralnym Hradec Králové.

I.
Przepis wprowadzający

1. Budynek kościoła św. Mikołaja (zwany dalej kościołem) jest własnością miasta statutowego Hradec Králové, a jego operatorem od 1 lipca 2024 r. jest zarejestrowane stowarzyszenie Destination Society Hradecko z siedzibą w Hradec Králové, Velké náměstí 34/42. 
Kościół św. Mikołaja (zwany dalej „Kościołem”) jest własnością Statutowego Miasta Hradec Králové i jest zarządzany przez Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne Hradec Králové, z siedzibą w Hradcu Králové, Československé armády 300, na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości nr 1821/2005 zawartej ze Statutowym Miastem Hradec Králové z dnia 24 sierpnia 2005 r., poprawka 12 z 21 grudnia 2018 r.
2. Ten kodeks odwiedzin jest ważny na wszystkich dostępnych obszarach kościoła.
3. Zasady odwiedzin regulują warunki wejścia do publicznie dostępnych przestrzeni kościoła.
4. Odwiedzający kościół jest zobowiązany przestrzegać tego Kodeksu odwiedzającego i postępować zgodnie z instrukcjami pracowników kościoła i przewodników.

II.
Wstęp i godziny otwarcia

1. Informacje o przyjęciu i zniżkach na wstęp są publikowane w kasie kościelnej lub w kasach innych operatorów i na stronie www.kostesvatehomikulase.cz. Wstęp jest płatny gotówką w CZK lub kartą kredytową.
2. O ile nie określono inaczej, kościół zostanie udostępniony publicznie w następujący sposób:
• Co roku, od 1 października do 31 maja następnego roku, w terminach i godzinach opublikowanych na stronie www.kostelsvatehomikulase.cz. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów i rezerwacji na stronie www.hkpoint.cz oraz w kasie kościelnej. Wejście do grup zorganizowanych jest dozwolone tylko dla minimum 10 osób.
• Każdego roku od 1 czerwca do 30 września w każdy piątek, sobotę, niedzielę o 13:00, 14:00 i 15:00 oraz w dni oficjalnie uznanych świąt, czasami publikowane na stronie www.kostelsvatehomikulase .cz. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów i rezerwacji na stronie www.hkpoint.cz oraz w kasie kościelnej. Wejście do grup zorganizowanych jest dozwolone tylko dla minimum 10 osób.
• Zorganizowane grupy są dostępne dla kościoła w dowolnym czasie od 10:00 do 17:00 na podstawie zamówienia dostarczonego z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Opłata za wstęp będzie wypłacana gotówką, fakturą lub gotówką w kasie kościelnej. Zamówienie jest przyjmowane przez co najmniej 10 osób.
• Tymczasowe różnice w godzinach otwarcia zostaną podane w kasie kościoła i ogłoszone na stronie www.kostelsvatehomikulase.cz.
3. Zwiedzanie kościoła odbywa się tylko w obecności przewodnika.
4. Odwiedzający są zobowiązani do opuszczenia pomieszczeń kościoła nie później niż do końca wycieczki, na którą zakupili bilet.

III.
Warunki wejścia

1. Wejście do kościoła odbywa się na własne ryzyko.
2. Wstęp na teren kościoła jest dozwolony dla zwiedzającego po okazaniu ważnego biletu i towarzyszy mu przewodnik lub personel kościelny. Ze względów bezpieczeństwa liczba odwiedzających kościół w jednym punkcie jest ograniczona do 30 osób.
3. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wjeżdżać wyłącznie z pomocą osoby powyżej 18 roku życia, która jest odpowiedzialna za zachowanie dzieci i przestrzeganie kodu gościa. Wizyta w grupie szkolnej jest możliwa tylko przy obecności odpowiedzialnego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za zachowanie uczniów.
4. Zwiedzanie kościoła zwykle trwa maksymalnie 30 minut. Goście są informowani o długości wycieczki przewodnikiem przy kasie.
5. Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania instrukcji przewodnika lub personelu kościelnego.
6. Wejście do galerii (kuracja), do pomieszczeń prezbiterium i do pomieszczeń, w których znajduje się sprzęt technologiczny jest surowo zabronione.
7. Surowo zabrania się dotykania ścian i eksponatów, pisania lub malowania ścian i ścian, grawerowania w nich lub ich uszkodzenia w jakikolwiek sposób i manipulowania urządzeniami technologicznymi w jakikolwiek sposób.
8. Surowo zabrania się palenia i otwierania ognia.
9. Zabronione jest wchodzenie na teren kościoła z bronią i zezwalanie niewidomym zwierzętom z wyjątkiem psa przewodnika.
10. Zabrania się wchodzenia na teren kościoła z wózkiem dziecięcym, wrotkami, deskorolką, rowerem, skuterem i podobnymi środkami transportu.
11. Odwiedzający nie przeszkadzają innym swoim zachowaniem. Nie spożywają jedzenia ani żadnych napojów.
12. Koncerty i inne imprezy kulturalne odbywają się w kościele wyłącznie na podstawie zgody operatora, a organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
13. Robienie zdjęć i robienie zdjęć jest dozwolone.
14. Przedsiębiorcze osoby, osoby pod wpływem narkotyków i innych substancji uzależniających lub osoby, których zachowanie może zagrozić bezpieczeństwu innych gości, nie mogą wchodzić na teren kościoła i opuszczać go.
15. Zabrania się wyrzucania śmieci z pojemnika na odpady.
16. Zabronione jest pozostawianie i opuszczanie bagażu i innych przedmiotów bez nadzoru.
17. Jeśli odwiedzający wyrządzi szkodę w wyniku naruszenia tych zasad dla odwiedzających lub innej nieproporcjonalnej działalności, jest zobowiązany do zapłaty szkody w możliwej do udowodnienia kwocie.
18. Jeśli zachodzi potrzeba ewakuacji gości, konieczne jest przestrzeganie instrukcji czarodzieja lub personelu kościelnego, który ogłasza ewakuację. Gość jest zobowiązany do opuszczenia obiektu na podstawie jego instrukcji lub zgodnie z zainstalowanym oznakowaniem ewakuacyjnym. Jest również zobowiązany do przestrzegania instrukcji dyrektywy przeciwpożarowej.
19. Zamiast miejsca zbiórki, gdzie udzielona zostanie pierwsza pomoc, znajduje się ona na świeżym powietrzu w Parku Jiráska przed Szkołą Sztuk Plastycznych w Hradcu Králové.
20. Osobiście informuj przewodników kościelnych o niezwykłych wydarzeniach.
21. Numer telefonu alarmowego w celu uzyskania pomocy - 112

IV.
Postanowienia końcowe

Niniejsze przepisy dotyczące odwiedzin wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r

Miroslav Franc
dyrektor firmy
Towarzystwo Kulturalno - Edukacyjne Hradec Králové
Facebook

© 2020 Kostel sv. Mikuláše - Destinační společnost Hradecko, z. s. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech